Om Valgforum

Vedtekter

Vedtektene vedtatt 26.04.2019, med endring i pkt. 3 av 10.11.2023

1. Valgforum har som mål å bidra til utvikling av valg i Norge ved blant annet å:

a) være et medlemsforum for valgadministrasjonen i kommunene og fylkeskommunene, for utveksling av erfaringer om gjennomføring av valg
b) ha tett dialog med sentrale myndigheter om valgspørsmål
c) være høringsinstans for endringer i endring av valglov, forskrift og liknende

2. Norske kommuner og fylkeskommuner kan være medlemmer av foreningen.
Kommunene og fylkeskommunene tegner ett medlemskap hver. Det skal oppgis en kontaktperson ved innmelding. Medlemskap oppnås ved innbetalt kontingent.
Manglende kontingentinnbetaling medfører bortfall av medlemskap påfølgende år. Kontingenten er delt opp i følgende:

  • Lav sats: Kommuner med mindre enn 30.000 innbyggere
  • Høy sats: Kommuner med mer enn 30.000 innbyggere, og fylkeskommuner
  • Kontingentsatsen fastsettes av årsmøtet

3. Årsmøtet er foreningens høyeste organ og holdes hvert år. Bare betalende medlemmer har møterett. Innkalling skjer minst 3 måneder før årsmøtet. Frist for å sende inn saker er 2 måneder før årsmøtet, og sakspapirer sendes ut til medlemmene en måned før årsmøtet. Medlemmene deltar med det antall de ønsker, men hvert medlem har bare én stemme.

4. Årsmøtet behandler følgende:

a) Godkjenning av innkalling og dagsorden
b) Valg av møteleder
c) Valg av sekretær
d) Valg av 2 til å underskrive møteprotokollen
e) Styrets årsberetning for årsmøteperioden
f) Regnskap med revisjonsberetning for foregående år
g) Styrets handlingsplan for årsmøteperioden
h) Kontingenten for neste år
i) Forslag til budsjett for inneværende år
j) Valg av styre
k) Valg av revisorer
l) Valg av valgkomité
m) Innkomne saker

5. Valgforum ledes av et styre på 5 - 7 personer, hvorav 2 eller 3 velges det ene året og 3 eller 4 velges det neste året. Årsmøtet velger leder og nestleder. Styret konstituerer seg selv utover dette.

6. Styrehonorar.

Styrets godtgjørelse fordeles slik:

  • Styreleder kr 15.000,- pr. år
  • Sekretær kr 10.000,- pr. år
  • De øvrige medlemmene godtgjøres med kr 5.000,- pr. år

Utbetalingen skjer 2 ganger i året.

7.  Årsmøtet velger to medlemmer til å foreta revisjon av årsregnskapet. Medlemmene som reviderer, må ikke ha roller i styret eller sekretariatet.

8. Kurs og konferanser kan arrangeres i tilknytning til årsmøtene, men også som egne arrangement. Disse kan være nasjonale eller regionale. Utgiftene dekkes av medlemskontingent og en deltakeravgift. Styret bestemmer om et arrangement skal være åpent for ikke-medlemmer.

9.  Vedtektene kan endres av årsmøtet med 2/3 flertall.

10. Vedtak om oppløsning av foreningen krever 2/3 flertall på ordinært årsmøte.

11. Vedtektene trer i kraft umiddelbart etter årsmøtets vedtak

Styret i Valgforum

Årsmøtet 2023 har valgt følgende styre:

Mette Wiik, Sandefjord kommune, leder (til 2024)

Arild Ovesen, Kristiansund kommune, nestleder (til 2024)

Elin Tokerød, Vestby kommune, styremedlem (til 2023)

Eva Ottesen, Kristiansand kommune, styremedlem (til 2024)

Magne Oddsteen, Aurskog-Høland kommune, styremedlem (til 2024)

Trude Høyland, Hå kommune, styremedlem (til 2025)

Harald Eide Ellingsen, Rogaland fylkseskommune, styremedlem (til 2025)