Kurs og opplæring

Årsmøte og fagdag 2014

Årsmøte og fagdag ble avholdt på Oslo kongresssenter den 07. mars 2014. Programmet følger her:

Program fagdag og årsmøte

Under følger presentasjonene fra det faglige programmet:

KMD – presentasjon til valgforums årsmøte 2014

Horten – presentasjon årsmøte

Presentasjon – Bærum kommune

Presentasjon – Rogaland fylkeskommune

Presentasjon – Fredrikstad kommune

Protokollen fra årsmøtet er godkjent og undertegnet:

Protokoll årsmøtet

Valgforums årskonferanse 2013

ble avholdt på Gardermoen 25. og 26. november på grunnlag av følgende program:

Nytt program årskonferanse

Under følger de ulike presentasjoner og  introduksjoner

Forsøk med elektronisk avkryssing v. Karina Miller, Oslo kommune

Introduksjon opplæring v. Sigbjørg Brodin, Bergen kommune

Forhåndsstemmer rett i urnen v. Øystein Kristoffersen, Drammen kommune

Gruppearbeid EVA – introduksjon v. Lin Tove Thomassen, Radøy kommune

Internettstemmegivning v. Rigmor Leknes, Vefsn kommune

Når alle arbeidsgruppene har sendt inn sine gruppebesvarelser, vil det bli utarbeidet en samlet rapport som oppsummerer tilbakemeldingene.

Under følger link til en samlet oppsummering fra gruppeoppgavene

Samlet rapport

 Valgforums årsmøte og fagdag 12.-13. april 2012 i Drammen

Årsmøtet

Valgforums årsmøte ble holdt torsdag 12.4. kl 1615-1700.

Les protokoll fra årsmøtet.

Årsmøtepapirer finner du her:

Styrets beretning 2011

Forslag til handlingsplan 2012

Regnskap 2011 med revisjonsberetning

Forslag til budsjett 2012

Valgforum har nå 220 medlemmer. Det er i utgangspunktet ingen begrensninger med hensyn til hvor mange som kan delta fra hver medlemskommune, men alle medlemmene har en stemme hver til selve årsmøtet. 

Etter § 4 i Valgforms vedtekter skal følgende saker settes opp til behandling på årsmøtet:

a) Godkjenning av innkalling og dagsorden
b) Valg av møteleder
c) Valg av sekretær
d) Valg av 2 til å underskrive møteprotokollen
e) Styrets årsberetning
f) Regnskap med revisjonsberetning
g) Styrets handlingsplan for året
h) Kontingenten for neste år
i) Forslag til budsjett for neste år
j) Valg av styre
k) Valg av revisorer
l) Valg av valgkomité
m) Innkomne saker

 

Fylkesmennenes valgkonferanser våren 2011

Valgforum har bistått fylkesmennene med planlegging og gjennomføring av 16 valgkonferanser i perioden april-juni 2011. Innholdet har variert litt fra sted til sted, men presentasjonene som er gjengitt nedenfor, gir et rimelig bra bilde av hva som har vært gjennomgått.

Ettersom valget gjennomføres noe ulikt i kommunene, eks mht telling, vil temaene “Prøving – telling – møtebok” og “Opplæring i kommunene” være mer eller mindre relevant ift virkeligheten i de enkelte kommunene .

Manntall

Forhåndsstemming

Valgting

Prøving – telling – møtebok

Opplæring i kommunene

Det Digitale Østfold – nyttig om valgarbeid

Dette er et godt eksempel på at arbeid som gjøres et sted i landet, kan være til nytte for flere. Nettadressen er

http://beste-praksis.no/DDO

Det står “Halden kommune” øverst til venstre, du velger “Smaalensveven” i nedtrekksmenyen, deretter finner du boksen “Prosjekt DDØ” nede til venstre. Her vil du finne flere bokser, blant andre “Kommunestyre- og fylkestingsvalg”. Klikk, les og lær.

Presentasjoner fra nasjonal valgkonferanse 16. og 17. november

Over 400 valgmedarbeidere fra norske kommuner og fylkeskommuner var samlet til valgkonferanse på Gardermoen. Nedenfor er lenke til program og til foredrag.

Lenke til program 

Lenker til foredragene (ppt), listet opp i den rekkefølge de ble presentert:

Utviklingsoppgaver i KRD – Marianne Riise/Marie Svendsen Mjøsund

Valg fra A til Å – Øyvind Øyen

Risiko og beredskap – Asbjørn Ausland

Innledning til diskusjon om forhåndsstemming – Øyvind Øyen

Behandling av listeforslag – Thea Stenersrød

Materiale til listeforslag

Informasjonsarbeid – Morgan Lillegård

e-valgforsøk – Rigmor Leknes

Valgforums årsmøte 1.- 3. mars 2010

Dokumenter til møtet: årsmøtepapirerårsrapport

Presentasjoner fra Valgforums 5 regionale konferanser 2009.

Velkommen til Valgforum

Oversikt over gjennomføringen av et valg i Norge

Telling og valgoppgjør

Nytt ved årets valg

Planarbeid og forberedelser – Helhetlig plan for valggjennomføring i kommuner og fylker

Planarbeid og forberedelser – Risiko- og sikkerhetsanalyse

Opplæring av valgmedarbeiderne

Sametingsvalget – del 1

Sametingsvalget – del 2

KRDs presentasjon av møtebok