Dagsorden til årsmøtet i valgforum

Posted on Posted in Konferanser, Nyheter

Dagsorden for årsmøtet 19. november

Dagsorden til årsmøtet i Valgforum (PDF)

Innstilling fra valgkomitéen (PDF)

1) Godkjenning av innkalling og dagsorden
2) Valg av møteleder
3) Valg av sekretær
4) Valg av 2 til å underskrive møteprotokollen
5) Styrets årsberetning for årsmøteperioden
6) Regnskap med revisjonsberetning for foregående år
7) Styrets handlingsplan for årsmøteperioden
8) Kontingent for neste år
9) Forslag til budsjett for inneværende år
10) Valg av styre
11) Valg av revisorer
12) Valg av valgkomité
13) Innkomne saker

 

Årsberetning 2020 – 2021

 

Valgforum er et medlemsforum for valgadministrasjonen i norske kommuner og fylkeskommuner.

 

Styrets sammensetning 2020 – 2021

Vedtektenes punkt 5: Valgforum ledes av et styre på 5-7 personer, hvorav 2 eller 3 velges det ene året og 3 eller 4 velges det neste året. Årsmøtet velger leder og nestleder, styret konstituerer seg selv utover dette.

Vegard Hetty Andersen, Drammen kommune – leder

Trude Remme, Viken fylkeskommune – nestleder

Solveig Hals, Nesna kommune – sekretær

Espen Overskott, Hamar kommune – økonomiansvarlig

Arild Ovesen, Kristiansund kommune – styremedlem og webansvarlig

Siw Wollmann, Sør-Varanger kommune – styremedlem og ansvarlig sosiale medier

Thomas Lindås, Austrheim kommune – styremedlem

Valgkomite

Thorild Osdalen, Vestfold og Telemark fylkeskommune – leder

Espen Henriksen Harper, Tromsø kommune – medlem

Hilde Jensen Midtbø, Bremanger kommune

Reviderer årsregnskapet

Liv Jorun Frønsdal, Tysvær kommune

Elin Tokerød, Vestby kommune

Antall styremøter og medlemssamlinger

Styrets arbeid har vært preget av pandemien. Det har blitt avholdt følgende styremøter:

 1. september 2020: konstituerende styremøte (Teams)
 2. september 2020: styremøte (Teams)
 3. oktober 2020: styremøte (Radisson Blu Oslo Airport)
 4. november 2020: styremøte (Teams)
 5. januar 2021: styremøte (Teams)
 6. januar 2021: møte med Valgdirektoratet (Teams)
 7. februar 2021: styremøte (Teams)
 8. mars 2021: styremøte (Teams)
 9. mars 2021: styremøte (Teams)
 10. mars 2021: styremøte (Teams)
 11. April 2021: styremøte (Teams)
 12. April 2021: fagdag (Teams)
 13. april 2021: styremøte (Teams)
 14. mai 2021: styremøte (Teams)
 15. juni 2021: styremøte (Teams)
 16. august 2021: styremøte (Teams)
 17. september 2021: styremøte (Teams)
 18. oktober 2021: styremøte (Teams)
 19. november 2021: styremøte (Teams)
 20. og 19. november 2021: evalueringskonferanse og årsmøte

I 2021 var det 14. og 15. april planlagt fagdager i Ålesund. For å oppnå kostnadsfri avbestilling besluttet styret 15. oktober 2020 å avlyse denne konferansen.

Sett i sammenheng med medlemsaktiviteten besluttet styret at det ikke skulle utbetales styregodtgjøring for andre halvår 2020. Med ett unntak har styremøtene blitt avholdt digitalt. Det har medført besparelse hva angår reiseutgifter for styremedlemmene.

Møte med Valgdirektoratet 29. januar

Temaet for møtet var pandemien sett opp mot praktisk valggjennomføring. Mer spesifikt ble smittevernveilederen og behovet for opplæring av kommunene diskutert.

 

Digital fagdag 15. april 2021

Det ble tidlig klart at stortingsvalget skulle gjennomføres med smitteverntiltak. Kommunene hadde ikke erfaring med denne type valggjennomføring. Dette resulterte i mange spørsmål og et stort behov for felles erfaringsutveksling. 15. april ble det derfor gjennomført en digital fagdag med temaet valg under pandemi. Et bredt spekter av temaer ble belyst.   Bidragsytere i konferansen var Drammen kommune, Valgdirektoratet, Trondheim kommune, Tromsø kommune og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Konferansen var meget populær. Over 600 personer fulgte konferansen fra start til slutt.

Høringsuttalelse til NOU 2020:6 – Frie og hemmelige valg – Ny valglov

Valgforum er et medlemsforum for kommuner og fylkeskommuner. Av denne årsak ønsket ikke styret å avgi en utfyllende høringsuttalelse, men overlot til den enkelte kommune å kommentere innholdet i høringsforslaget. I høringsuttalelsen påpekte Valgforum at departementet i behandlingen av høringssvar særskilt må vektlegge innspill fra kommuner og fylkeskommuner. Det er kommuner og fylkeskommuner som står for den praktiske valggjennomføringen. I forlengelsen av dette uttalte Valgforum at departementet må vurdere eventuelle lovendringer opp mot behovet for rutinebeskrivelser, opplæring og veiledning.

Definering av sentrale valgmedarbeidere som samfunnskritisk personell

I henvendelse av 25. mars tok Valgforum overfor KMD et initiativ for at sentrale valgmedarbeidere, i en begrenset periode, skulle defineres som samfunnskritisk personell. I svar av 14. juni bekreftet Justis- og beredskapsdepartementet at sentrale valgmedarbeidere var omfattet av funksjonen «styring og kriseledelse».

 

Evalueringskonferanse og årsmøte i Bergen 18. og 19. november

 1. og 19. november arrangeres evalueringskonferanse og årsmøte i Bergen. Høsten 2021 har styret brukt til å planlegge gjennomføringen av konferansen.

Styrets handlingsplan

Styret skal ha fokus på:

Kompetanseutvikling av valgmedarbeidere

Utvikle gode møteplasser for medlemskommunene

God dialog med Valgdirektoratet for å ivareta brukerperspektivet i EVA etc.

Oppfølging av arbeidet med ny valglov

Kontingent 2022

Styret foreslår at kontingenten for 2022 holdes uendret.

Forslag til budsjett for 2022

Årsmøtet gir styret fullmakt til å utforme et budsjett basert på medlemsaktiviteten.